Benh vien Viet -Phap Ha noi tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: So 1 - Phuong Mai - Dong Da - Hanoi

Điện thoại: 04 577 11 00

Website: www.hfh.com.vn

Benh vien Viet- Phap: 100 % von dau tu nuoc ngoai. Cung cap cac dich vu y te tieu chuan quoc te

Tài khoản chưa xác thực

Benh vien Viet -Phap Ha noi Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Benh vien Viet -Phap Ha noi

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn