Chi tiết hồ sơ ứng viên

Đặng Đức Hiếu

Đặng Đức Hiếu

(#181) Quý khách chưa tham gia chương trình "Xác thực tài khoản Nhà tuyển dụng"
Để mở chức năng xem thông tin liên hệ Người tìm việc này, vui lòng xem chi tiết:
Chương trình xác thực tài khoản Nhà tuyển dụng
Hoặc liên hệ HOTLINE (bấm vào đây để xem)

Hotline miền Nam Hotline cho Nhà tuyển dụng miền Nam

091 529 9336 Ms.Trúc 0915 299 346 Ms.Thu Trang 0915 753 938 Ms.Thanh Hiền 0917 588 676 Ms.Trúc Mơ 0918 968 807 Ms.Ngọc Hà 0917 588 670 Ms.Hoàng Dung 091 565 3938 Ms.Tuyền 091 759 3895 Ms.Thủy 0917 588 674 Ms.My 091 727 8492 Ms.Hạnh 0917 588 673 Ms.Bảo Nguyên 0915 299 337 Ms.Khuyên 0911 403 938 Ms.Thương 0917 588 677 Ms.Ngọc Diễm 091 799 8675 Ms.Ly 091 799 8678 Ms.Oanh 0915 299 339 Ms.Thuý 0917 588 671 Ms.Nhung 0909 317 938 Ms.Phụng 091 727 8794 Ms.Minh 0917 593 896 Ms.Thụy Vy 091 727 8507 Ms.Liên 091 228 3938 Ms.Liễu 091 758 8678 Ms.Trinh 0917 593 891 Ms. Ân 0917 278 240 Ms. Huệ 0911 736 339 Ms. Quyển 091 727 8501 Ms.Nguyên 0917 588 679 Ms.Hương 0917 588 675 Ms.Thu Thanh 0902 443 938 Phương Thanh 0915 299 338 Ms. Thiên Trang 091 727 8495 Ms. Hằng 0917 593 894 Ms.Diệu 091 727 8496 Ms.Vi 091 727 8493 Ms.Phúc

Hotline miền Bắc Hotline cho Nhà tuyển dụng miền Bắc

0911 737 525 Ms.Nụ 0919 290 895 Ms.Huyền 0911 737 522 Ms. Bảy 0918 968 802 Ms.Hà 0918 968 796 Ms.Ánh Ngọc 0911 423 938 Ms. Dung 0911 737 688 Ms. Duyên 0919 290 893 Ms.Ái 0918 968 792 Ms.Lê Huyền 0915 299 341 Ms.Phương 0911 737 526 Ms. Thắm 0918 968 795 Ms.Mai 0918 968 803 Ms.Nga 0918 968 797 Ms.Thanh 0918 968 791 Ms.Thảo​ 0918 968 810 Ms.Giang

Thông tin chung

Tiêu đề hồ sơ: Chuyen Vien Thuong Mai, Phap Che


Học vấn

Thời gian học Trình độ Tên trường Chuyên ngành
2003 Thac sy Dai hoc Tong hop Warsaw Luat Thuong Mai
2006 Thac sy Dai hoc Tong hop Leeds Luat Thuong mai Quoc te

Kinh nghiệm làm việc

Tháng 1/2013 đến Den nay:
Phap che & Quan ly hop dong
+ Công ty: Eni Vietnam BV
+ Mô tả công việc:
- Tim hieu, lua chon nha thau (nghien cuu thi truong);
- Thiet lap hop dong dua theo tinh chat cong viec;
- Thuc hien/ tuan thu luat va huong dan ve dau thau;
- Tu van/ ho tro noi bo ve quy dinh phap luat va quy dinh noi bo cong ty.
Tháng 8/2012 đến 1/2013:
Pho Giam doc
+ Công ty: Vung Tau Insulation Co. Ltd
+ Mô tả công việc:
- Quan ly chung va dieu phoi cac cong viec cho nhan vien truc tiep/ gian tiep tai cong truong;
- Kiem tra/ ra soat cac quy trinh va noi quy lam viec;
- Lap ke hoach va bao cao truc tiep cho Tong Giam doc ve tinh hinh san xuat kinh doanh cua cong ty.
Tháng 8/2009 đến 8/2012:
Chuyen vien Phap ly
+ Công ty: Cong ty CP Dich vu Co khi Hang hai (PTSC)
+ Mô tả công việc:
- Quan ly hop dong EPCI, quan ly va giai quyet cac phat sinh trong hop dong;
- Ho tro tu van phap ly cho cac bo phan lien quan cua cong ty;
- Tham gia danh gia/dam phan hop dong trong qua trinh dau thau;
- Tuyen dung va quan ly chuyen gia.
Tháng 6/2006 đến 8/2009:
Chuyen vien Phap che
+ Công ty: Ngan hang CP Dong A (DAB)
+ Mô tả công việc:
- Tu van phap ly cho cac phong ban trong he thong ngan hang;
- Soan thao va ra soat cac quy trinh, huong dan, bieu mau, v.v... ba ban hanh noi bo cong ty;
- Ho tro tu van cho phong Thanh toan Quoc te va Kieu hoi;
- Thanh vien nhom phat trien the tin dung va the thanh toan (VisaCard, VNBC);
- Thanh vien nhom xu ly cac ho so tin dung.
Tháng 6/2005 đến 9/2006:
Nhan vien Ke toan
+ Công ty: Northern Foods Plc, Wakefields
+ Mô tả công việc:
- Quan ly va dua thong so cac hoa don vao he thong;
- Lien he va quan ly cac khach hang;
- Tong hop va lap bao cao;
- Ho tro cong viec giay to cho cac phong ban cong ty (phong Thuong mai, Marketing, HR)
Tháng 1/2002 đến 12/2004:
Quan ly nha hang
+ Công ty: Indo-Chinese Ltd
+ Mô tả công việc:
- Quan ly chung va kiem soat tinh tai chinh/ke toan cua cong ty;
- Lien he voi cac co quan nha nuoc ve bao cao/dong thue va cac van de ve bao hiem, ve sinh an toan;
- Quan ly kho bai;
- Quan ly he thong van tai.
Tháng 5/1999 đến 9/2001:
Quan ly
+ Công ty: Seadfood Poland Ltd
+ Mô tả công việc:
- Quan ly gian hang va nhan su cong ty;
- Quan ly cac ho so ve thue, bao hiem, ve sinh an toan thuc pham;
- Quan ly so luong hang hoa ra/vao va luu tru;
- Quan ly he thong van tai;
- Lien he voi cac nha tieu thu (khach hang vang lai, nha hang, he thong sieu thi, v.v...)

Mục tiêu nghề nghiệp

Nguyen vong cua toi la duoc lam viec o vi tri quan ly cac hop dong Thuong mai/ dau thau, tu van phap ly.
Hien tai to co hon 15 kinh nghiem lam viec trong va ngoai nuoc, voi co hoi lam viec tai cac to chuc, co quan danh tieng trong va ngoai nuoc. Voi von ngoai ngu da dang va kinh nghiem lam viec chuyen nghiep, toi co kha nang giao thiep voi khach hang, va xu ly cac tinh huong kho trong cong viec. Voi tam ly luon tao su nang dong va khong ngai kho cua ban than, toi mong muon dong gop cong suc cung nhu kien thuc da hoc duoc vao su phat trien va lam tang gia tri gia tang cho thanh cong cua cong ty.

Kỹ năng sở trường

- Kỹ năng/sở trường:
1. Ky nang Quan ly con nguoi:
• Co kha nang quan ly cong ty tren duoi 200 nhan vien lam viec truc tiep/ gian tiep nhu: quan ly dau muc cong viec, kiem tra ra soat bang luong, thue/ bao hiem cua nhan vien (Vd. dam nhan chuc vu Pho Giam doc tai Cong ty VIC Ltd).

2. Ky nang tuyen dung:
• Co kha nang tuyen dung va quan ly nhan vien/ chuyen gia thong qua viec tim nguon nhan su dang tai tai cac kenh thong tin hoac gian tiep qua dau thau tu cac nha cung cap nhan su trong hoac ngoai nuoc (Vd. Tuyen dung va quan ly hop dong chuyen gia ve linh vuc Dau khi cho Cong ty PTSC M&C).

3. Ky nang dam phan/quan ly hop dong thuong mai:
• Co kinh nghiem quan ly cac hop dong/ du an EPCI trong nganh dau khi va cac hop dong thuong mai nganh ngan hang, tuan thu va theo sat cac quy trinh, quy dinh va huong dan noi bo ve quan ly hop dong va dau thau cua cong ty.
• Luon theo sat va quan tam toi dien bien thuc hien hop dong, chu dong lien lac voi Chu Dau tu/Nha thau de nang cao hieu qua trong qua trinh quan ly hop dong;

4. Ky nang Dau thau:
• Co kien thuc sau rong ve luat Dau thau va Luat Doanh nghiep/ Thuong mai;
• Tham gia truc tiep vao qua trinh Dau thau (Vd. tu cac buoc nghien cuu thi truong/khach hang, xay dung ke hoach lam hop dong, gui thu moi thau, danh gia thau, dam phan hop dong va kiem soat hop dong da ky ket);

5. Ky nang Marketing
• Co kha nang thuc hien cac cong viec lien quan den Marketing (Tim hieu thi truong, gap go khach hang gioi thieu ve san pham, v.v...).

6. Cac ky nang khac:
• Co kinh nghiem ve gian giao, son chong chay, v.v.. theo tieu chuan quoc te;
• Cao kien thuc tot ve luat phap Viet Nam va luat Anh trong cac linh vuc: Dau khi, Ngan hang, Thuong mai, Kinh doanh, Xay dung, Thue muon (nha dat), Bat dong san, Tin dung, Dau thau, Dan su, va luat WTO va So huu Tri tue.

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn