Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Thứ Tư, 09/10/2013, 14:58 GMT+7

 

Tên đơn vị cấp trên..................

Tên đơn vị:...........................

Số:.............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Ngày ...... tháng ...... năm............

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
(GIÁM ĐỐC)...........................(TÊN ĐƠN VỊ)
(V/v chấm dứt hợp đồng lao động)

 

- Căn cứ Quyết định số:..........ngày.............của............ về việc thành lập đơn vị;

- Căn cứ Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 9-5-2003.

- Căn cứ hợp đồng lao động giữa............(tên đơn vị) và ông (bà)............ký ngày...............;

- Xét đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động ngày.................................của ông (bà).................. (chức danh, phòng ban đang công tác).

- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng............ (phòng quản lý nhân sự).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấm dứt hợp đồng lao động ký ngày...............giữa...............(tên đơn vị) và ông (bà)..................kể từ ngày................

Điều 2: Ông (bà)................có trách nhiệm và quyền lợi theo biên bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động số..................ngày........................

Điều 3: Các ông (bà) Chánh văn phòng; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan của.................. (tên đơn vị) và ông (bà)................chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                                    TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

                                                                                                                (tên đơn vị)

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Phòng......... quản lý (để thực hiện)

- Lưu VT

 Tổng hợp bởi TimViecNhanh.com

 

 

Tags: Văn bản hành chính, Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động
Nghề nghiệp / Mẫu văn bản hành chính

Bình luận

Tags: Văn bản hành chính, Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động
Nghề nghiệp / Mẫu văn bản hành chính