Đăng bởi: Đặng Đức Hiếu
Đặng Đức Hiếu

Đặng Đức Hiếu

Quý khách chưa tham gia chương trình "Xác thực tài khoản Nhà tuyển dụng"
Để mở chức năng xem thông tin liên hệ Người tìm việc này, vui lòng xem chi tiết:
Chương trình xác thực tài khoản Nhà tuyển dụng
Hoặc liên hệ HOTLINE (bấm vào đây để xem)
0917 588 677 Ms.Ngọc Diễm
091 727 8501 Mr.Dũng
091 799 8675 Ms.Ly
091 799 8678 Ms.Oanh
091 727 8794 Ms.Minh
091 727 8507 Ms.Liên
091 228 3938 Ms.Liễu
091 758 8678 Ms.Trinh
091 5299 339 Ms.Hân
0917 588 679 Ms.Hương
091 727 8495 Ms.Giàu
090 931 7938 Ms.Linh
091 758 8673 Ms.Hằng
090 244 3938 Ms.Thy
0917 588 675 Ms.Thu Thanh
0917 278 503 Ms.Thuỳ Trang
091 565 3938 Ms.Tình
091 727 8496 Ms.Vi
091 727 8492 Ms.Hạnh
0915 753 938 Ms.Hạo Linh
091 727 8493 Ms.Phúc
091 759 3899 Ms.Thi
091 529 9336 Ms.Trúc
091 759 3895 Ms.Thủy
0917 278 240 Ms.Phương
0917 588 674 Ms.My
091 758 8670 Ms.Diễm
091 758 8671 Ms.Thư
để được tư vấn về Chương trình xác thực tài khoản

Hồ sơ Người tìm việc

Tiêu đề hồ sơ Chuyen Vien Thuong Mai, Phap Che
Vị trí Phó phòng
Ngành nghề Dầu khí/Địa chất
Luật/Pháp lý
Quan hệ đối ngoại
Tỉnh/Thành phố TP.Hồ Chí Minh
Vị trí mong muốn Quan Ly Hop Dong Thuong Mai, Tu Van Phap Ly
Công việc mong muốn Nguyen vong cua toi la duoc lam viec o vi tri quan ly cac hop dong Thuong mai/ dau thau, tu van phap ly.
Hien tai to co hon 15 kinh nghiem lam viec trong va ngoai nuoc, voi co hoi lam viec tai cac to chuc, co quan danh tieng trong va ngoai nuoc. Voi von ngoai ngu da dang va kinh nghiem lam viec chuyen nghiep, toi co kha nang giao thiep voi khach hang, va xu ly cac tinh huong kho trong cong viec. Voi tam ly luon tao su nang dong va khong ngai kho cua ban than, toi mong muon dong gop cong suc cung nhu kien thuc da hoc duoc vao su phat trien va lam tang gia tri gia tang cho thanh cong cua cong ty.
Kỹ năng 1. Ky nang Quan ly con nguoi:
• Co kha nang quan ly cong ty tren duoi 200 nhan vien lam viec truc tiep/ gian tiep nhu: quan ly dau muc cong viec, kiem tra ra soat bang luong, thue/ bao hiem cua nhan vien (Vd. dam nhan chuc vu Pho Giam doc tai Cong ty VIC Ltd).

2. Ky nang tuyen dung:
• Co kha nang tuyen dung va quan ly nhan vien/ chuyen gia thong qua viec tim nguon nhan su dang tai tai cac kenh thong tin hoac gian tiep qua dau thau tu cac nha cung cap nhan su trong hoac ngoai nuoc (Vd. Tuyen dung va quan ly hop dong chuyen gia ve linh vuc Dau khi cho Cong ty PTSC M&C).

3. Ky nang dam phan/quan ly hop dong thuong mai:
• Co kinh nghiem quan ly cac hop dong/ du an EPCI trong nganh dau khi va cac hop dong thuong mai nganh ngan hang, tuan thu va theo sat cac quy trinh, quy dinh va huong dan noi bo ve quan ly hop dong va dau thau cua cong ty.
• Luon theo sat va quan tam toi dien bien thuc hien hop dong, chu dong lien lac voi Chu Dau tu/Nha thau de nang cao hieu qua trong qua trinh quan ly hop dong;

4. Ky nang Dau thau:
• Co kien thuc sau rong ve luat Dau thau va Luat Doanh nghiep/ Thuong mai;
• Tham gia truc tiep vao qua trinh Dau thau (Vd. tu cac buoc nghien cuu thi truong/khach hang, xay dung ke hoach lam hop dong, gui thu moi thau, danh gia thau, dam phan hop dong va kiem soat hop dong da ky ket);

5. Ky nang Marketing
• Co kha nang thuc hien cac cong viec lien quan den Marketing (Tim hieu thi truong, gap go khach hang gioi thieu ve san pham, v.v...).

6. Cac ky nang khac:
• Co kinh nghiem ve gian giao, son chong chay, v.v.. theo tieu chuan quoc te;
• Cao kien thuc tot ve luat phap Viet Nam va luat Anh trong cac linh vuc: Dau khi, Ngan hang, Thuong mai, Kinh doanh, Xay dung, Thue muon (nha dat), Bat dong san, Tin dung, Dau thau, Dan su, va luat WTO va So huu Tri tue.
Trình độ Cao học
Kinh nghiệm Trên 5 năm
Trình độ tin học Trung cấp
Ngoại ngữ Tiếng Anh (Cao cấp)
Tiếng Nhật (Sơ cấp)
Tiếng Ý (Sơ cấp)
Ngôn ngữ khác (Cao cấp)
Mức lương hiện tại 2000
Mức lương mong muốn Trên 1500 USD
Hình thức làm việc Nhân viên chính thức
Sẵn sàng di chuyển

Bằng cấp/Chứng chỉ

2003 Thac sy
Dai hoc Tong hop Warsaw
Luat Thuong Mai
2006 Thac sy
Dai hoc Tong hop Leeds
Luat Thuong mai Quoc te

Kinh nghiệm làm việc

1/2013 đến Den nay Phap che & Quan ly hop dong
Eni Vietnam BV
- Tim hieu, lua chon nha thau (nghien cuu thi truong);
- Thiet lap hop dong dua theo tinh chat cong viec;
- Thuc hien/ tuan thu luat va huong dan ve dau thau;
- Tu van/ ho tro noi bo ve quy dinh phap luat va quy dinh noi bo cong ty.
8/2012 đến 1/2013 Pho Giam doc
Vung Tau Insulation Co. Ltd
- Quan ly chung va dieu phoi cac cong viec cho nhan vien truc tiep/ gian tiep tai cong truong;
- Kiem tra/ ra soat cac quy trinh va noi quy lam viec;
- Lap ke hoach va bao cao truc tiep cho Tong Giam doc ve tinh hinh san xuat kinh doanh cua cong ty.
8/2009 đến 8/2012 Chuyen vien Phap ly
Cong ty CP Dich vu Co khi Hang hai (PTSC)
- Quan ly hop dong EPCI, quan ly va giai quyet cac phat sinh trong hop dong;
- Ho tro tu van phap ly cho cac bo phan lien quan cua cong ty;
- Tham gia danh gia/dam phan hop dong trong qua trinh dau thau;
- Tuyen dung va quan ly chuyen gia.
6/2006 đến 8/2009 Chuyen vien Phap che
Ngan hang CP Dong A (DAB)
- Tu van phap ly cho cac phong ban trong he thong ngan hang;
- Soan thao va ra soat cac quy trinh, huong dan, bieu mau, v.v... ba ban hanh noi bo cong ty;
- Ho tro tu van cho phong Thanh toan Quoc te va Kieu hoi;
- Thanh vien nhom phat trien the tin dung va the thanh toan (VisaCard, VNBC);
- Thanh vien nhom xu ly cac ho so tin dung.
6/2005 đến 9/2006 Nhan vien Ke toan
Northern Foods Plc, Wakefields
- Quan ly va dua thong so cac hoa don vao he thong;
- Lien he va quan ly cac khach hang;
- Tong hop va lap bao cao;
- Ho tro cong viec giay to cho cac phong ban cong ty (phong Thuong mai, Marketing, HR)
1/2002 đến 12/2004 Quan ly nha hang
Indo-Chinese Ltd
- Quan ly chung va kiem soat tinh tai chinh/ke toan cua cong ty;
- Lien he voi cac co quan nha nuoc ve bao cao/dong thue va cac van de ve bao hiem, ve sinh an toan;
- Quan ly kho bai;
- Quan ly he thong van tai.
5/1999 đến 9/2001 Quan ly
Seadfood Poland Ltd
- Quan ly gian hang va nhan su cong ty;
- Quan ly cac ho so ve thue, bao hiem, ve sinh an toan thuc pham;
- Quan ly so luong hang hoa ra/vao va luu tru;
- Quan ly he thong van tai;
- Lien he voi cac nha tieu thu (khach hang vang lai, nha hang, he thong sieu thi, v.v...)
Cập nhật: 08/07/2013 16:09:05 - Lượt xem: 412

Tuyển dụng nhanh

Từ khóa
Ngành nghề
Tỉnh/Thành phố
Giới tính
Vị trí
Trình độ
Kinh nghiệm
Ngoại ngữ
Mức lương

Công cụ

Hồ sơ mới nhất

Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo