Cong ty Dich vu the thao Tuan Minh

Địa chỉ 78 To Hien Thanh - TP Quang Ngai
Điện thoại 0989778983
Quy mô 20-50 người
Mô tả Cong ty Dich vu the thao Tuan Minh la don vi dau tu, thi cong va xay dung Trung tam Van hoa the Thao Phuong Tran Phu - mot trong nhung trung tam van hoa the thao lon nhat tren dia ban Tinh Quang Ngai hien nay voi quy mo gan 10.000m2, bao gom 05 san co nhan tao 5 nguoi (trong do co 1 san bong 7 nguoi), khu sinh hoat cong dong (bong chuyen, cau long, khu di bo va vui choi tre em). Ngoai ra, Trung tam con duoc trang bi co so vat chat, trang thiet bi tien nghi, hien dai.
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo