cong ty my pham MARADO

Địa chỉ khu cong nghiep khai quang - vinh phuc
Điện thoại 02113,844778
Quy mô 200-500 người
Mô tả cong ty my pham MARADO co tru so va nha may tai khu cong nghiep khai quang - vinh phuc. La cong ty dau tien tai Mien Bac Viet Nam chuyen san xuat ve my pham, voi da dang cac chung loai va mau ma , voi phuong tram my pham MARADO se dem lai cho ban su tre trung va hoan my, voi day truyen hien dai va dong bo chung toi da va dang tao ra nhung san pham co chat luong cao, dua tren nhung nguyen lieu hoan toan tu nhien co loi cho suc khoe con nguoi.
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo