CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÌNH MINH tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 290A THỐNG NHẤT, PHƯỜNG PHƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Website:

- Chuẩn bị và cập nhật các kế họach công việc của dự án theo tháng, qúy, năm. Sau đó trình lên Trưởng Vp để thông qua.
- Đảm bảo rằng tất cả các hợp đồng với các bên có trách nhiệm được chuẩn bị, đàm phán, và thỏa thuận.
- Cung cấp việc giám sát hoặc phối hợp công việc tổng thể để bảo đảm chất lượng kịp thời cho các kết quả mong đợi.
- Dự thảo báo cáo tiến trình của dự án ( ví dụ báo cáo qúy, năm, và cuối năm ) như đã lên kế họach, và tổ chức các cuộc họp tổng kết và đánh giá các nhiệm vụ trong chương trình hợp tác. Báo cáo thường xuyên cho Trưởng vp đại diện các thông tin cập nhật về tiến độ, họat động triển khai, rủi ro, các vấn đề đang nổi lên cũng như đề xuất có hành động khắc phục cần thiết.

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÌNH MINH đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn