Công ty POSCO-VHPC tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Địa Chỉ: Đường N2, Kcn Nhơn Trạch V, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Địa Chỉ: Đường N2, Kcn Nhơn Trạch V,huyện Nhơn Trạch

Website:

Established in 1968 in Pohang ,now Posco is known as the World’s third steelmaker which has companies worldwide.
We are Posco Vietnam processing center Co.,LTD, Posco’s 31st coil center worldwide(POSCO-VHPV)
POSCO VHPC provides the clients with the most qualified steel processing services with the most state-of-the-art equipment from Korea.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty POSCO-VHPC đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn