Công ty TNHH ASIA SHOUWA Việt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 52 Vsipii, Đường Số 1, Kcn Vsipii, Tx. Tdm

Website:

COÂNG TY TNHH ASIA SHOUWA VIEÄT NAM
52 VSIPII Ñöôøng soá 1, KCN Vieät Nam-Singapore II, TX.TDM , Bình Döông
Soá: 111222/TB-ASV
Ngaøy 22 thaùng 12 naêm 2011
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Coâng ty TNHH ASIA SHOUWA VIEÄT NAM laø coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi chuyeân ngaønh saûn xuaát khay nhöïa. Nay công ty chúng tôi coù nhu caàu caàn tuyeån: 20 nam/nöõ lao ñoäng phoå thoâng.

Yeâu caàu:
•Tuoåi töø 18-30.
•Trình ñoä vaên hoùa 11,12.
•Öu tieân nhöõng ngöôøi coù kinh nghieäm trong ngaønh nhöïa.
•Löông thoûa thuaän.
CHẾ ĐỘ:
•Coâng ty thöïc hieän ñaày ñuû caùc chính saùch nhö: HÑLÑ, BHXH, BHYT, BHTN.
• Công ty chi trả đầy đủ các khoản trợ cấp cho NLĐ (trợ cấp chuyên cần, tăng ca, đi lại, nhà ở, gia đình, trách nhiệm…).
•Thực hiện chế độ xét thưởng hàng năm cùng các chế độ ưu đãi khác cho Người Lao Động: quà sinh nhật, chế độ du lịch hàng năm, tiệc công ty, quà Tết cùng nhiều chế độ khác.
•Môi trường làm việc sạch sẽ, chuyên nghiệp, an toàn. Quan hệ đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ.
•Thu nhập hàng tháng từ 3,050,000VNĐ trở lên.(Công ty đóng toàn bộ chế độ bảo hiểm cho NLĐ, không trừ tiền bảo hiểm từ thu nhập của NLĐ)
Noäp hoà sô tröïc tieáp taïi P.Baûo veä (Vui loøng ñeå laïi ñieän thoaïi lieân laïc) ñeå tieän cho vieäc lieân heä phoûng vaán.
Ñòa Chæ Lieân Laïc :
Coâng Ty TNHH ASIA SHOUWA VIEÄT NAM
Ñ/C: 52 VSIP 2, ÑÖÔØNG SOÁ 1, KCN VSIP 2, TX.TDM, BD.
ÑT : 0650-3635014/15/17(Ms. MINH)
(Đề nghị đem theo hồ sơ gốc khi đi phỏng vấn)

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH ASIA SHOUWA Việt Nam đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn