Công ty TNHH QGS Việt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tầng 12, Số 02 Quang Trung, Đà Nẵng

Điện thoại: 05113888682

Website: qgs.vn

Quadralink Global Services Inc. (QGS) provides value-added IT services to organizations in North America and Southeast Asia by connecting North American vendors and expertise to the growing ICT marketplace in Viet Nam. QGS helps organizations increase efficiencies, reduce costs, and streamline workflow, from the requirements identification phase, to development, testing, and maintenance during deployment

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH QGS Việt Nam Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH QGS Việt Nam

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn