Cong ty TNHH Year 2000 tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 934/1 Ql 1A-Linh Trung- Thủ Đức

Website:

Công ty TNHH Year 2000 100% vốn nước ngoài.
Hoạt động bên lĩnh vực sản xuất, gia công hàng điện tử.
Với qui mô ngày càng mở rộng, công ty tuyển dụng bổ sung nhân sự một số vị trí sau:
1.Nhân viên Y Tế.
2.Nhân viên điều hành sản xuất.

Tài khoản chưa xác thực

Cong ty TNHH Year 2000 đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn