Cty CP XNK thủy sản Bến Tre - AquatexBentre tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre

Website: www.aquatexbentre.com

- Ngành nghề kinh doanh:
+ Chế biến, xuất khẩu thuỷ sản
+ Nhập khẩu vật tư hàng hoá
+ Nuôi trồng thuỷ sản
+ Thương mại, nhà hàng và dịch vụ
+ Kinh doanh các ngành nghề khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định và phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre tiền thân là Xí nghiệp Đông lạnh 22 được UBND tỉnh Bến Tre thành lập năm 1977, cấp quản lý trực tiếp là Sở Thủy sản Bến Tre. Trong quá trình hoạt động, tên Công ty có thay đổi như sau: Từ 1977 đến 1988: Xí nghiệp Đông lạnh 22; Từ 1988 đến 1992: Liên hiệp các xí nghiệp thủy sản xuất khẩu Bến Tre; Từ năm 1992 đến 2003: Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre.
+ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre được thành lập theo Quyết định số 3423/QĐ-ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh Bến Tre về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre.
+ Từ 25/12/2006, cổ phiếu ABT chính thức được niêm yết trên TT GDCK TP.HCM theo Giấy phép niêm yết số 99/UBCK-GPNY ngày 06/12/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tài khoản chưa xác thực

Cty CP XNK thủy sản Bến Tre - AquatexBentre đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn