GIA SU HIEN TAI tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 74/191 Khuong Thượng Đốngđa

Website: www.giasuhientai.vn

Gia sư HIỀN TÀI bồi dưỡng nhân tài cho hệ thống giáo dục quốc dân và toàn xã hội.
Các lĩnh vực khoa học Tự nhiên, Xã hội và Nhân văn, Giáo dục đạt trình độ tiên tiến;
Cung cấp dịch vụ tư vấn và phát triển giáo dục và khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế....

Tài khoản chưa xác thực

GIA SU HIEN TAI đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn