Chi tiết hồ sơ ứng viên

- Lượt xem: 829 - Lượt xem thông tin: 4
Đặng Đức Hiếu

Đặng Đức Hiếu

(#181) Để mở chức năng xem thông tin liên hệ Người tìm việc Quý khách vui lòng tham gia Chương trình lọc hồ sơ.
Hoặc liên hệ HOTLINE (bấm vào đây để xem)

Hotline miền Nam Hotline cho Nhà tuyển dụng miền Nam

0917 278 794 Ms.Minh 0917 593 896 Ms.Thụy Vy 0917 593 891 Ms. Ân 0917 278 240 Ms. Huệ 0917 278 501 Ms.Nguyên 0917 588 679 Ms.Hương 0902 443 938 Phương Thanh 0917 593 894 Ms.Diệu 0917 278 496 Ms.Vi 0915 299 336 Ms.Trúc 0915 753 938 Ms.Thanh Hiền 0917 588 676 Ms.Vân 0917 278 503 Ms.Phượng 0917 278 493 Ms.Phúc 0917 278 507 Ms.Liên 0917 593 893 Ms.Thảo 0917 588 670 Hoàng Dung 0915 653 938 Ms.Tuyền 0917 593 895 Ms.Thủy 0917 588 674 Ms.My 0917 278 404 Ms.Phượng Võ 0917 998 672 Ms. Mi Trịnh 0917 588 675 Ms.Hỷ Thúy 0917 278 492 Ms.Hạnh 0915 299 346 Ms.Trang 0918 968 810 Ms.Tú Xuyên 0918 968 807 Ms.Nhung 0917 588 673 Bảo Nguyên 0918 968 793 Nguyễn Hương 0917 588 677 Ms.Thư 0917 998 678 Ms.Ngọc Thúy 0911 521 278 Ms.Hồng Thảo 0915 299 337 Ms.Khuyên 0911 403 938 Ms.Thương 0917 588 671 Ms.Nga 0912 283 938 Ms.Lê Thảo 0917 588 678 Ms.Hoa 0918 995 378 Nguyên Hạnh 0918 505 778 Ms.Dương 0918 968 790 Ms.Phương 0917 998 675 Ms.Ly 0915 299 339 Ms.Thuý 0909 317 938 Ms.Phụng

Hotline miền Bắc Hotline cho Nhà tuyển dụng miền Bắc

0911 423 938 Ms. Dung 0918 968 792 Ms.Lê Huyền 0911 737 786 Ms.Kim Ngân 0911 737 526 Ms. Thắm 0917 593 899 Ms.Giang 0911 737 524 Ms.Ninh Liễu 0917 593 889 Ms.Lam 0918 968 797 Ms.Thanh 0911 737 688 Ms.Uyên 0919 290 897 Ms. Ngân 0911 737 525 Ms.Nụ 0919 290 895 Ms. Huyền 0911 737 522 Ms. Bẩy 0918 968 791 Ms.Nguyễn Hà 0918 968 802 Ms.Hà 0918 968 796 Ms.Ánh Ngọc 0918 968 809 Ms.Mai Hương

Thông tin chung

Tiêu đề hồ sơ: Chuyen Vien Thuong Mai, Phap Che


Học vấn

Thời gian học Trình độ Tên trường Chuyên ngành
2003 Thac sy Dai hoc Tong hop Warsaw Luat Thuong Mai
2006 Thac sy Dai hoc Tong hop Leeds Luat Thuong mai Quoc te

Kinh nghiệm làm việc

Tháng 1/2013 đến Den nay:
Phap che & Quan ly hop dong
Công ty: Eni Vietnam BV
Mô tả công việc:
- Tim hieu, lua chon nha thau (nghien cuu thi truong);
- Thiet lap hop dong dua theo tinh chat cong viec;
- Thuc hien/ tuan thu luat va huong dan ve dau thau;
- Tu van/ ho tro noi bo ve quy dinh phap luat va quy dinh noi bo cong ty.
Tháng 8/2012 đến 1/2013:
Pho Giam doc
Công ty: Vung Tau Insulation Co. Ltd
Mô tả công việc:
- Quan ly chung va dieu phoi cac cong viec cho nhan vien truc tiep/ gian tiep tai cong truong;
- Kiem tra/ ra soat cac quy trinh va noi quy lam viec;
- Lap ke hoach va bao cao truc tiep cho Tong Giam doc ve tinh hinh san xuat kinh doanh cua cong ty.
Tháng 8/2009 đến 8/2012:
Chuyen vien Phap ly
Công ty: Cong ty CP Dich vu Co khi Hang hai (PTSC)
Mô tả công việc:
- Quan ly hop dong EPCI, quan ly va giai quyet cac phat sinh trong hop dong;
- Ho tro tu van phap ly cho cac bo phan lien quan cua cong ty;
- Tham gia danh gia/dam phan hop dong trong qua trinh dau thau;
- Tuyen dung va quan ly chuyen gia.
Tháng 6/2006 đến 8/2009:
Chuyen vien Phap che
Công ty: Ngan hang CP Dong A (DAB)
Mô tả công việc:
- Tu van phap ly cho cac phong ban trong he thong ngan hang;
- Soan thao va ra soat cac quy trinh, huong dan, bieu mau, v.v... ba ban hanh noi bo cong ty;
- Ho tro tu van cho phong Thanh toan Quoc te va Kieu hoi;
- Thanh vien nhom phat trien the tin dung va the thanh toan (VisaCard, VNBC);
- Thanh vien nhom xu ly cac ho so tin dung.
Tháng 6/2005 đến 9/2006:
Nhan vien Ke toan
Công ty: Northern Foods Plc, Wakefields
Mô tả công việc:
- Quan ly va dua thong so cac hoa don vao he thong;
- Lien he va quan ly cac khach hang;
- Tong hop va lap bao cao;
- Ho tro cong viec giay to cho cac phong ban cong ty (phong Thuong mai, Marketing, HR)
Tháng 1/2002 đến 12/2004:
Quan ly nha hang
Công ty: Indo-Chinese Ltd
Mô tả công việc:
- Quan ly chung va kiem soat tinh tai chinh/ke toan cua cong ty;
- Lien he voi cac co quan nha nuoc ve bao cao/dong thue va cac van de ve bao hiem, ve sinh an toan;
- Quan ly kho bai;
- Quan ly he thong van tai.
Tháng 5/1999 đến 9/2001:
Quan ly
Công ty: Seadfood Poland Ltd
Mô tả công việc:
- Quan ly gian hang va nhan su cong ty;
- Quan ly cac ho so ve thue, bao hiem, ve sinh an toan thuc pham;
- Quan ly so luong hang hoa ra/vao va luu tru;
- Quan ly he thong van tai;
- Lien he voi cac nha tieu thu (khach hang vang lai, nha hang, he thong sieu thi, v.v...)

Mục tiêu nghề nghiệp

- Nguyen vong cua toi la duoc lam viec o vi tri quan ly cac hop dong Thuong mai/ dau thau, tu van phap ly.
- Hien tai to co hon 15 kinh nghiem lam viec trong va ngoai nuoc, voi co hoi lam viec tai cac to chuc, co quan danh tieng trong va ngoai nuoc. Voi von ngoai ngu da dang va kinh nghiem lam viec chuyen nghiep, toi co kha nang giao thiep voi khach hang, va xu ly cac tinh huong kho trong cong viec. Voi tam ly luon tao su nang dong va khong ngai kho cua ban than, toi mong muon dong gop cong suc cung nhu kien thuc da hoc duoc vao su phat trien va lam tang gia tri gia tang cho thanh cong cua cong ty.

Kỹ năng sở trường

Kỹ năng/sở trường:
+ 1. Ky nang Quan ly con nguoi:
• Co kha nang quan ly cong ty tren duoi 200 nhan vien lam viec truc tiep/ gian tiep nhu: quan ly dau muc cong viec, kiem tra ra soat bang luong, thue/ bao hiem cua nhan vien (Vd. dam nhan chuc vu Pho Giam doc tai Cong ty VIC Ltd).

2. Ky nang tuyen dung:
• Co kha nang tuyen dung va quan ly nhan vien/ chuyen gia thong qua viec tim nguon nhan su dang tai tai cac kenh thong tin hoac gian tiep qua dau thau tu cac nha cung cap nhan su trong hoac ngoai nuoc (Vd. Tuyen dung va quan ly hop dong chuyen gia ve linh vuc Dau khi cho Cong ty PTSC M&C).

3. Ky nang dam phan/quan ly hop dong thuong mai:
• Co kinh nghiem quan ly cac hop dong/ du an EPCI trong nganh dau khi va cac hop dong thuong mai nganh ngan hang, tuan thu va theo sat cac quy trinh, quy dinh va huong dan noi bo ve quan ly hop dong va dau thau cua cong ty.
• Luon theo sat va quan tam toi dien bien thuc hien hop dong, chu dong lien lac voi Chu Dau tu/Nha thau de nang cao hieu qua trong qua trinh quan ly hop dong;

4. Ky nang Dau thau:
• Co kien thuc sau rong ve luat Dau thau va Luat Doanh nghiep/ Thuong mai;
• Tham gia truc tiep vao qua trinh Dau thau (Vd. tu cac buoc nghien cuu thi truong/khach hang, xay dung ke hoach lam hop dong, gui thu moi thau, danh gia thau, dam phan hop dong va kiem soat hop dong da ky ket);

5. Ky nang Marketing
• Co kha nang thuc hien cac cong viec lien quan den Marketing (Tim hieu thi truong, gap go khach hang gioi thieu ve san pham, v.v...).

6. Cac ky nang khac:
• Co kinh nghiem ve gian giao, son chong chay, v.v.. theo tieu chuan quoc te;
• Cao kien thuc tot ve luat phap Viet Nam va luat Anh trong cac linh vuc: Dau khi, Ngan hang, Thuong mai, Kinh doanh, Xay dung, Thue muon (nha dat), Bat dong san, Tin dung, Dau thau, Dan su, va luat WTO va So huu Tri tue.

Hồ sơ tương tự

Tiêu đề hồ sơ Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Khu vực Cập nhật
Nhân Viên Pháp Chế

Lê Thị Thu

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

3-5 triệu Hồ Chí Minh 23-05-2017
Nhân Viên Pháp Chế

Trần Thị Mộng Nghi

Đại học

2 năm

10-12 triệu Hồ Chí Minh 23-05-2017
Nhân Viên Pháp Chế / Nhân Sự

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Đại học

Dưới 1 năm

5-7 triệu Hồ Chí Minh 23-05-2017
Thực Tập Pháp Lý

Nguyễn Trung Tín

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

Dưới 3 triệu Hồ Chí Minh 23-05-2017
Nhân Viên Pháp Lý

Mai Thanh Lợi

Đại học

Dưới 1 năm

5-7 triệu Hồ Chí Minh 23-05-2017
Nhân Viên Pháp Lý

Nguyễn Thị Lan Anh

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Hồ Chí Minh 23-05-2017
Nhân Viên Pháp Lý

Trần Thị Hạnh

Đại học

1 năm

5-7 triệu Hồ Chí Minh 23-05-2017
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự,...

Trần Thị Thúy Vân

Đại học

2 năm

5-7 triệu Hồ Chí Minh
Đồng Nai
23-05-2017
Nhân Viên Pháp Lý

Bùi Ngọc Trâm

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Hồ Chí Minh 23-05-2017
Nhân Viên Pháp Lý

Nguyễn Thị Thu Thùy

Đại học

Dưới 1 năm

5-7 triệu Hồ Chí Minh 23-05-2017

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn