Làm đẹp CV Hướng dẫn Làm đẹp CV

Vui lòng chọn mẫu mà bạn muốn sử dụng để tiếp tục.
Nếu chưa biết cách dùng tính năng này, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây.

Mẫu CV/Hồ Sơ 1   

Mẫu CV/Hồ Sơ 2  

Mẫu CV/Hồ Sơ 3  

Mẫu hồ sơ 1

Chọn màu:

Mẫu CV/Hồ Sơ 4   

Mẫu CV/Hồ Sơ 5   

Mẫu CV/Hồ Sơ 6   

Mẫu hồ sơ 1

Chọn màu:

Mẫu CV/Hồ Sơ 7

Mẫu CV/Hồ Sơ 8

Mẫu CV/Hồ Sơ 9

Mẫu hồ sơ 1

Chọn màu:

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn