Quỹ trợ vốn xã viên hợp tác xã TP.HCM tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 213 Lê Thánh Tôn, Q1

Website:

Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác xã (gọi tắt là Quỹ CCM) thành lập ngày 13/6/2002 theo Quyết định số 2539/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố, có các chức năng nhiệmvụ:
Giúp Tổ hợp tác, Hợp tác xã có điều kiện tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ bằng số vốn do Quỹ CCM hỗ trợ có hoàn lại vốn và thu một khoản phí.
Giúp người lao động trong Tổ hợp tác, xã viên Hợp tác xã có điều kiện tăng thêm việc làm mới, có thu nhập chính đáng bằng công sức và năng lực của mình.
Giúp nâng cao và phát huy tinh thần hợp tác, tương trợ giữa những người lao động và xã viên trong Tổ hợp tác, Hợp tác xã. Thu hút thêm người lao động riêng lẻ vào làm ăn tập thể.
Gói phần xóa đói giảm nghèo và giảm tình trạng thất nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh .


Chia sẻ
Tài khoản chưa xác thực

Quỹ trợ vốn xã viên hợp tác xã TP.HCM đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn