TOYOTA HIROSHIMA VĨNH PHÚC - HT tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 4Th Floor No. 110 Lac Long Quan St., Tay Ho Dist., Hanoi

Website:

Company name : TOYOTA HIROSHIMA VINH PHUC-HT Co., Ltd.
Company profile : New Toyota dealer to sale and service car.
Work location : Vinh Phuc province (It takes 1 hour from Hanoi by car)
Office Address : Hiroshima Toyota Trading Co., Ltd.
     4th Floor No.110 Lac Long Quan St., Tay Ho Dist., Hanoi

*Our office will move to Vinh Phuc this autumn.

Tài khoản chưa xác thực

TOYOTA HIROSHIMA VĨNH PHÚC - HT đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn