Talent Manager (Entertainment)

Cập nhật | Lượt xem: 482

ASIA INNOVATIONS NETWORK VIET NAM LIMITED COMPANY

Địa chỉ: 75 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

  • - Số lượng tuyển dụng: 5
  • - Giới tính: Không yêu cầu
  • - Tính chất công việc: Giờ hành chính
  • - Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức
Mô tả

Responsibilities
● Recruit and training new talent for Uplive
● Oversee day-to-day of talent’s activities, included content, performance and strategy
● Coordinate, dealing and manage talent agencies to reach company’s goal
● Work closely with operation team and sale team to successfully operation product well.
● Coordinating department objectives, timelines and schedules
● From time to time take lead or assist with other critical tasks as needed to contribute to the success of the company.
责任
●为招募和培训新人才
●监督人才活动的日常工作,包括内容,绩效和战略
●协调,处理和管理人才机构,以实现公司的目标
●与运营团队和销售团队紧密合作,成功运营产品。
●协调部门目标,时间表和时间表
●根据需要不时带头或协助完成其他关键任务,为公司的成功做出贡献。

Yêu cầu

Desired Skills and Experience
● Strong understanding of social media apps, games & live streaming platforms
● Ability to identify key market insights and analyze data trends
● Being confident and assertive
● Networking, being persuasive and good at people management
● Being flexible, communication and listening
● Being focused and self motivated
● Oral and written communication skills in Chinese

Qualities
● Self motivated and thorough
● Sound, quick decision-making skills and good judgment
● Strong interpersonal skills
● Flexible and adaptable to changing situations and responsibilities
● You enjoy the pressure of a high growth business environment
● You are extremely driven, passionate and work well under pressure
● Willing to work as needed to get the job done

期望的技能和经验
●对社交媒体应用,游戏和直播平台的深刻理解
●能够识别关键市场洞察并分析数据趋势
●自信
●网络化,有说服力,善于管理人员
●灵活,沟通和倾听
●专注和自我激励
●中文口语和书面沟通技巧

气质
●健全,快速的决策技巧和良好的判断力
●良好的人际交往能力
●灵活,适应不断变化的情况和责任
●您将享受高增长商业环境的压力
●你非常有动力,充满激情,在压力下工作得很好
●愿意按時完成工作

Quyền lợi

- 13th salary
- Insurance
- Bonus follow KPIs
- Annual leave
- Travel and team building
- Drink and food

13月薪資
- 保险
- 奖金遵循KPI
- 年假
- 旅行和团队建设
- 饮料和食物

Hạn nộp 26-12-2018
Hình thức nộp

Bấm "NỘP HỒ SƠ" để ứng tuyển

Thông tin liên hệ

Người liên hệ

Ms Thanh

Địa chỉ

75 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

Vui lòng bấm "NỘP HỒ SƠ" để ứng tuyển công việc này
Người tìm việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo >> XEM CHI TIẾT

Việc làm tương tự

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Technical Sales Manager - Aqua...

CÔNG TY TNHH ALLTECH VIỆT NAM

Hồ Chí Minh 15-20 triệu 31-12-2018
Academic General Manager

Trung tâm Anh ngữ Thế Giới Tiếng...

Hồ Chí Minh
Tây Ninh
20-25 triệu 23-12-2018
Nhân Viên Trade Marketing (Customer...

THẨM MỸ VIỆN NGỌC DUNG

Hồ Chí Minh 12-15 triệu 22-12-2018
Trưởng Phòng Kinh Doanh Mỹ Phẩm...

CTY TNHH Quốc Tế Đại Cát Á...

Hồ Chí Minh 15-20 triệu 31-12-2018

Tags

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn